ឱកាសរបស់អ្នក

មករួមជាផ្នែកមួយនៃភាពជោគជ័យរបស់យើង! អស់រយៈពេលជាង ៧០ ឆ្នាំមកហើយវ៉ើធស៍ បានឈានមុខគេទូទាំងពិភពលោកលើផលិតផលតំណរភ្ជាប់, ផលិតផលបច្ចេកទេសគីមី, គ្រឿងបង្គុំរថយន្ត និងឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់ឧស្សាហកម្មយានយន្ត, សំណង់ និងវិស្វកម្ម។

យើងតែងតែធ្វើការដើម្បីធានាថានិយោជិករបស់យើងនៅតែមានទឹកចិត្ត។ សុខភាពរបស់និយោជិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជាអាទិភាពចំបង។ នេះជាមូលហេតុដែលយើងមានប្រព័ន្ធសំណងដែលមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភទាក់ទងនឹងការអនុវត្ត។ លើសពីនេះទៀតយើងផ្តល់ជូនកន្លែងធ្វើការដែលមានបរិយាកាសរីករាយ, ឱកាសអភិវឌ្ឍន៍, ធានារ៉ាប់រងសុខភាព, ពិធីជប់លៀងប្រចាំឆ្នាំនិងផ្សេងៗទៀត។

យើងកំពុងត្រូវការ:

  • Chinese Key Account Sales Representative

Job Announcement

Job Description

បើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៌ សូមផ្ញើរលិខិតស្នើសុំរបស់អ្នករួមទាំងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបសៈអ្នកមកកាន់

Prum Diamant

Email: recruitment@wuerth.com.kh or diamant.prum@wuerth.com.kh