ទាក់ទងពួកយើង

វ៉ើធស៍ ខេមបូឌា លីមីតធីត

ផ្ទះ១៦៤ ផ្លូវ៥៩៨ ភ្នំពេញថ្មី សែនសុខ ភ្នំពេញ ១២១០១

ទូរសព្ទ : 098 88 51 71

eShop : 098 99 10 09

E-mail: info@wuerth.com.kh

http://www.wuerth.com.kh