លក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ជារទិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ

Terms & Conditions of Subscription Orders

1. អ្នកទិញអាចរៀបចំការទិញ (Abo-orders) នៅក្នុងហាងអ៊ីនធើណិត។ ការទិញគឺជាការដឹក ជញ្ជូនជាបន្តបន្ទាប់ និងទៀងទាត់នៅចន្លោះពេលដែលត្រូវបានកំណត់ដោយអ្នកទិញ។ ការ បង្កើតការទិញ គឺការបង្កើតសំណើរពីខាងអ្នកទិញ ដែលត្រូវបានទទួលសំណើរដោយក្រុម ហ៊ុនវ៉ើធស៏ តាមរយៈការបញ្ជាក់ពីការបញ្ជាទិញតាមអ៊ីម៉ែលនៅថ្ងៃដែលបានជ្រើសរើស សម្រាប់ការប្រតិបត្តិនៃការទិញ។ តាមរយៈការប្រតិបត្តិការទិញ ការបញ្ជាទិញត្រូវបានបង្កើត ទំនិញត្រូវបានដឹកជញ្ជូន និងដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានដែលបានបញ្ជាក់ ដោយការដឹកជញ្ជូន តាមស្តង់ដារ។ កិច្ចសន្យាទិញរបស់បុគ្គលនីមួយៗ ត្រូវមានសុពលភាពដោយការបញ្ជាក់ពីការបញ្ជា ទិញ ឬ ការបញ្ជូនទំនិញ។

2. អ្នកទិញអាចបង្កើត ផ្លាស់ប្តូរ ធ្វើឱ្យលែងមានសុពលភាព ឬ លុបការទិញ នៅក្នុងហាងអ៊ីនធើ ណេតវ៉ើធស៏ នៅពេលណាក៏បាន ដោយមិនគិតថ្លៃ។ ការផ្លាស់ប្តូររួមមាន ការផ្លាស់ប្តូរចន្លោះ ពេលដឹកជញ្ជូន ឬ អាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូន។ មិនអាចលុបផ្លាស់ប្តូរឬធ្វើឱ្យលែងមានសុពល ភាពការទិញនៅថ្ងៃដែលការទិញត្រូវបានប្រតិបត្តិ។ ការទិញអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ មុខទំនិញផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន ប៉ុន្តែចន្លោះពេលដឹកជញ្ជូន និងអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូន តែមួយ អាចត្រូវបានកំណត់ថាជាការទិញតែមួយ។ រាល់ការជាវនីមួយៗត្រូវតែលុបចោលដោយឡែក ពីគ្នា។ ការទិញក៏អាចត្រូវបានរំលាយដោយសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផងដែរ។ តាមរយៈការលុបគណនីអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងហាងអេឡិចត្រូនិចអ៊ិនធើណែតវ៉ើធស៏ រាល់ការ ទិញទាំងអស់ដែលបង្កើតដោយអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុង។

3. ក្រុមហ៊ុន វ៉ើធស៏ រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកហូតទំនិញពីសេវាកម្មបញ្ជាទិញ ដោយជូនដំណឹងមុនរយៈពេល ២ សប្ដាហ៍។

4.ភាគីនៃកិច្ចសន្យាណាមួយអាចរំលាយការបញ្ជាទិញ ដោយគ្រាន់តែជូនដំណឹងមុនរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ រហូតដល់ដាច់ខែ ដោយមានប្រសិទ្ធិភាពត្រឹមដំណាច់ខែ។ សិទ្ធិក្នុងការរំលាយដោយមូលហេតុនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធិភាព។

5. ក្រុមហ៊ុន វ៉ើធស៏ នឹងរៀបចំវិក្កយបត្រសំរាប់រាល់ការប្រគល់ទំនិញ ដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌ ដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយអ្នកទិញ។ ក្រុមហ៊ុន វ៉ើធស៏ អាចផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ ដោយផ្តល់ការជូន ដំណឹងយ៉ាងហោចណាស់បី (៣) សប្តាហ៍ នៃការកែសម្រួលតម្លៃណាមួយ មុនពេលមាន ប្រសិទ្ធិភាព ដោយមិនមានការកំណត់តម្លៃថេរណាមួយ ដែលត្រូវបានឯកភាពជាមួយអ្នកទិញ ។ ប្រសិនបើគ្មានការជំទាស់ណាមួយពីអ្នកទិញក្នុងរយៈពេលពីរ (២) សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីកាល បរិច្ឆេទនៃការទទួលការជូនដំណឹងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ អ្នកទិញនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថា យល់ព្រម។