ផ្នែករថយន្ត

Automotive

ផ្នែករថយន្ត

អតិថិជនរបស់យើងគឺយានដ្ឋាន យានយន្ត ហាងតុបតែងរថយន្ត និងអ្នកលក់បន្ត។ រួមបញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុនចែកចាយរថយន្តដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិង រោងជាងឯកជន។ ផលិតផលដែលបានលក់នៅក្នុងផ្នែកអតិថិជននេះមានចាប់ពីការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជួសជុលដល់ផលិតផលគីមី ផលិតផលបច្ចេកទេសសម្រាប់សេវាកម្មថែទាំនិង ឧបករណ៍សម្រាប់ជួសជុលម៉ាស៊ីនរថយន្ត។

ផ្នែករថយន្តដឹកជញ្ជូន

អតិថិជននៃផ្នែករថយន្តដឹកជញ្ជូនទំនិញ អ្នកចែកចាយដែលបានទទួលអនុញ្ញាត និង រោងជាងឯកជន ដែលពឹងផ្អែក។ យើងលក់ផលិតផល តំណរភ្ជាប់ គ្រឿង បង្គុំ រថយន្ត និង ផលិតផលសំអាតសម្រាប់ឡានក្រុង ឡានដឹកទំនិញ គ្រឿងកសិកម្មនិង ជលយាន្ត។