ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់កាន់ វ៉ើធស៍ ខេមបូឌា លីមីតធីត

ប្រើសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ ពាក់ព័ន្ធផលិតផល ឬ សេវាកម្មផ្សេងៗ

វ៉ើធស៍ ខេមបូឌា លីមីតធីត

ផ្ទះ១៦៤ ផ្លូវ៥៩៨ ភ្នំពេញថ្មី សែនសុខ ភ្នំពេញ ១២១០១

ទូរសព្ទ : 098 88 51 71

អ៊ីសប : 098 99 10 09

អ៊ីម៉ែល info@wuerth.com.kh

http://www.wuerth.com.kh