ការអនុវត្តន៍

compliance

ការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក, ភាពជឿជាក់, ភាពស្មោះត្រង់ទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះដែលជ្រួតជ្រាបយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងវប្បធម៌សាជីវកម្មរបស់វ៉ើធស៍ គ្រុប។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះគុណតម្លៃទាំងនេះត្រូវបានដាក់ជាដំបូងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាសាជីវកម្មដែលត្រូវបានសរសេរដោយសាស្រ្តាចារ្យ Reinhold Würth ក្នុងឆ្នាំ 1970 ។

គោលការណ៍ទាំងនេះមិនត្រឹមតែរាប់បញ្ចូលនូវការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការនិងច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែផ្នត់គំនិតត្រឹមត្រូវរបស់និយោជិកដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃភាពជោគជ័យរបស់សាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាពរបស់វ៉ើធស៍ គ្រុប។

ហើយវាក៏គឺជាគោលដៅរបស់យើងក្នុងការលើកកម្ពស់ផ្នត់គំនិតនេះ។ ទន្ទឹមនឹងនេះផ្នត់គំនិតនេះ តម្រូវឲ្យ បុគ្គលិករបស់យើងគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការនិងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលអាចអនុវត្តបាន។ ដើម្បីធ្វើឱ្យគោលការណ៍ទាំងនេះកាន់តែមានតម្លាភាពសម្រាប់និយោជិកក៏ដូចជាអតិថិជនរបស់យើង, អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងដៃគូអាជីវកម្មដទៃទៀត។ យើងបានបង្កើតវិធានការនៃការប្រព្រឹត្តជាក់ស្តែងផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃតម្លៃភាពសាជីវកម្មរបស់យើងដែលត្រូវបានសង្ខេបនៅក្នុងក្រមនៃការអនុលោមតាមក្រុមហ៊ុនវ៉ើធស៍ គ្រុបជាផ្នែកមួយនៃភាពជោគជ័យរបស់សាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃក្រុមហ៊ុនវ៉ើធស៍ គ្រុប។

ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ក្រុម

ក្រមប្រតិបត្តិរបស់យើងតំណាងឱ្យការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ រួមជាមួយអតិថិជន អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងដៃគូអាជីវកម្មផ្សេងទៀត។ ការសិក្សាបានបង្ហាញថារបាយការណ៍ដែលទទួលបានពីភាគីទីបីជារឿយៗជួយដោះស្រាយករណីឧក្រិដ្ឋកម្មសេដ្ឋកិច្ច។ សម្រាប់ហេតុផលនេះយើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យទាំងនិយោជិកក្រុមហ៊ុនវ៉ើធស៍ គ្រុប និងភាគីទីបីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពព្រហ្មទណ្ឌនិងការរំលោភបំពានអនុលោមភាពសំខាន់ៗដទៃទៀត។ គេហទំព័រមូលដ្ឋាននេះត្រូវបានគេហៅថាប្រព័ន្ធ BKMS (ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលអ្នកជំនួញ) ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់រាយការណ៍ពីឧប្បត្តិហេតុដោយប្រើប្រព័ន្ធនេះ អ្នកអាចធ្វើវាដោយអនាមិកឬដោយឈ្មោះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងចង់បង្កើតបរិយាកាសនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយបើកចំហ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកដាក់ឈ្មោះរបស់អ្នកនៅពេលបញ្ជូនរបាយការណ៍។ យើងនឹងរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងគិតពីផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ភាគីទាំងអស់។

សូមបង្កើតប្រអប់សំបុត្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធ BKMS ដែលយើងអាចទាក់ទងអ្នកបាន។ ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងករណីដែលយើងមានសំណួរឬក្នុងករណីដែលអ្នកចង់បន្ថែមព័ត៌មានទៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នកនៅពេលក្រោយ។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមរយៈប្រអប់សំបុត្រក៏អាចត្រូវបានរក្សាទុកជាអនាមិកប្រសិនបើចង់បាន។

ប្រព័ន្ធនេះមានគោលបំណងតែមួយគត់ដើម្បីអំពាវនាវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីសង្ស័យនៃបទឧក្រិដ្ឋសេដ្ឋកិច្ចឬការរំលោភបំពានលើការអនុលោមតាមច្បាប់ធំៗ នៅក្នុងវ៉ើធស៍ គ្រុប។ រាល់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតអាចជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ។