ផ្នែកសំណង់

Construction

ផ្នែកសំណង់

ផ្នែកសំណង់រួមបញ្ចូលផ្នែកលក់ទាំងអស់ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបម្រើអតិថិជននៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់និងវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនិងចុងបញ្ចប់នៃពាណិជ្ជកម្ម។ សកម្មភាពទីផ្សារផ្តោតសំខាន់ទៅលើក្រុមហ៊ុនសំណង់អ្នកសាងសង់ដំបូល ជាងចម្លាក់ ក្រុមហ៊ុនសំណង់ស្ងួតនិងការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទាល់ដល់ការដ្ឋានសំណង់។ ផ្ដល់ជូននូវដំណោះស្រាយដែលអាចបត់បែនលើដឹកជញ្ជូន។ ដូចជាការតំកល់ជូនឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ដាក់នៅក្នុងកាដ្ឋានសំណង់ដោយផ្ទាល់។